shot

shot
šūvis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (minos, granatos, kulkos) išsviedimas iš pabūklo, minosvaidžio, granatsvaidžio, šaulių ginklo vamzdžio; sviedžiamąją jėgą sukuria suslėgtos parako dujos, atsiradusios sprogstant (degant) šaunamajam užtaisui. Šūvio metu labai greitai (per tūkstantąsias arba šimtąsias sekundės dalis) vamzdyje susidaro dujos, pakyla temperatūra (iki 3 000–4 000 °C), slėgis (iki 40–500 MPa). Šūvis skirstomas į 4 periodus: nuo užtaiso užsidegimo iki sviedinio judėjimo pradžios; nuo sviedinio judėjimo pradžios iki užtaiso visiško sudegimo (pagr.); nuo užtaiso sudegimo iki sviedinio išlėkimo iš vamzdžio; parako dujų veikimas į sviedinį, išlėkus jam iš vamzdžio (poveikiminis periodas). Šiuos vyksmus vamzdyje tiria vidinė balistika. Sviediniui (kulkai) išsviesti iš vamzdžio ir suteikti jam pradinį greitį sunaudojama 25–35% užtaiso energijos, likusi energija sunaudojama antraeiliams darbams (judamųjų dalių atošliaužai, dinaminei atatrankos pusiausvyrai beatošliaužiuose pabūkluose ir granatsvaidžiuose, automatikos darbui automatiniuose ginkluose ir kt.) arba tiesiog prarandama. Paskui šaudmenį iš vamzdžio išsiveržia dujos ir liepsna, susidaro smūgio banga, kuri yra šūvio garso priežastis. Kartais atsitinka atsitiktiniai, netaiklūs, per ankstyvi, uždelstieji šūviai, atliekami bandomieji šūviai, artilerijoje praktikuojami pirmieji įsodinamieji šūviai, visuose šaunamuosiuose ginkluose – beliepsniai šūviai. atitikmenys: angl. discharge; shot rus. выстрел

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • shot pt, pp — shot n …   English expressions

 • Shot — Shot, n.; pl. {Shot}or {Shots}. [OE. shot, schot, AS. gesceot a missile; akin to D. schot a shot, shoot, G. schuss, geschoss a missile, Icel. skot a throwing, a javelin, and E. shoot, v.t. [root]159. See {Shoot}, and cf. {Shot} a share.] 1. The… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Shot — Shot, n.; pl. {Shot}or {Shots}. [OE. shot, schot, AS. gesceot a missile; akin to D. schot a shot, shoot, G. schuss, geschoss a missile, Icel. skot a throwing, a javelin, and E. shoot, v.t. [root]159. See {Shoot}, and cf. {Shot} a share.] 1. The… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • shot — Ⅰ. shot [1] ► NOUN 1) the firing of a gun or cannon. 2) a person with a specified level of ability in shooting: he was an excellent shot. 3) a hit, stroke, or kick of the ball in sports, in particular an attempt to score. 4) informal an attempt… …   English terms dictionary

 • shot — shot1 [shät] n. [ME < OE sceot < sceotan (akin to ON skot, Ger schuss): see SHOOT] 1. the act of shooting; discharge of a missile, esp. from a gun 2. a) the distance over which a missile travels b) range; reach; scope 3 …   English World dictionary

 • shot — (n.) O.E. scot, sceot an act of shooting, that which is discharged in shooting, from P.Gmc. *skutan (Cf. O.N. skutr, O.Fris. skete, M.Du. scote, Ger. Schuß a shot ), related to sceotan to shoot (see SHOOT (Cf. shoot)). Meaning …   Etymology dictionary

 • Shot — Shot, n. [AS. scot, sceot, fr. sce[ o]tan to shoot; akin to D. sschot, Icel. skot. [root]159. See {Scot} a share, {Shoot}, v. t., and cf. {Shot} a shooting.] A share or proportion; a reckoning; a scot. [1913 Webster] Here no shots are where all… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Shot — «Shot» Canción de The Rasmus álbum Hide from the Sun Publicación 30 de marzo de 2006 …   Wikipedia Español

 • shot of — Brit informal : no longer having someone or something that you do not want I m ready to get/be shot of [=rid of] this job. The band wants to be shot of its manager. • • • Main Entry: ↑shot …   Useful english dictionary

 • Shot — Shot, a. Woven in such a way as to produce an effect of variegation, of changeable tints, or of being figured; as, shot silks. See {Shoot}, v. t., 8. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Shot — Shot, v. t. [imp. & p. p. {Shotted}; p. pr. & vb. n. {Shotting}.] To load with shot, as a gun. Totten. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”